مجله مخاطرات محیط طبیعی http://gepusb.mihanblog.com 2018-07-14T11:49:02+01:00 text/html 2016-04-18T07:04:38+01:00 gepusb.mihanblog.com م سعیدی شماره پنجم مجله مخاطرات محیط طبیعی http://gepusb.mihanblog.com/post/70 <div align="center"><font size="4"><b>شماره پنجم مجله مخاطرات محیط طبیعی در بهار 94 منشر گردید</b></font><br></div><br><br><br><br><div align="center"><a href="http://uupload.ir/files/xr2k_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D8%B4_5_%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/files/xr2k_جلد_ش_5_مجله_مخاطرات.jpg" alt="" height="596" hspace="0" vspace="0" width="436" align="bottom" border="0"></a></div> text/html 2016-04-17T08:33:07+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی کسب رتبه علمی- پژوهشی مجله مخاطرات محیط طبیعی http://gepusb.mihanblog.com/post/68 <div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="3">با سلام </font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">مجله مخاطرات محیط طبیعی با تلاش اعضای هیات تحریریه، مسئولین دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی و دانشگاه سیستان و بلوچستان از سوی کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فنآوری رتبه علمی- پژوهشی اخذ نمود.مجوز انتشار علمی پژوهشی دفتر نشریات طی نامه شماره 3/18/4216 مورخ 1395/1/17 صادر گردیده است.</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="3">علاقمندان به ارسال مقاله می توانند ، مقالات خود را از طریق <a href="http://jneh.usb.ac.ir/" target="_blank" title="">وب سایت مجله (اینجا) </a>ارسال نمایند<br>هر گونه سوال در رابطه با سامانه را نیز از طریق ایمیل Ehazards@hotmail.com و یا Ehazards@usb.ac.ir پیگیری فرمایید.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><br>آدرس وب سایت:<a href="http://jneh.usb.ac.ir/" target="_blank" title="">http://jneh.usb.ac.ir</a><br>لازم به یادآوری است نام مجله تا شماره 4 <font color="#FF0000">مجله مخاطرات محیطی</font> بود که بنابر پیشنهاد کمیسیون نشریات کشور به <font color="#000099">مجله مخاطرات محیط طبیعی</font> تغییر نام یافت.<br>تلفن دفتر مجله: 05431136799<br>نمابر:05433416141<br></font><div align="center"><a href="http://s7.picofile.com/file/8247698184/photo_2016_04_18_13_00_47.jpg" target="" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8247698184/photo_2016_04_18_13_00_47.jpg" alt="" align="middle" border="0" height="796" hspace="0" vspace="0" width="576"></a></div></div> text/html 2016-04-12T18:28:13+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی شماره چهارم مجله مخاطرات محیطی http://gepusb.mihanblog.com/post/60 <div align="center"><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} b\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none" align="center"><span dir="rtl" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:Armin_Lotus; mso-ascii-font-family:Armin_Lotus;mso-latin-font-family:Armin_Lotus;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;font-weight:bold;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-font-cs-format:-1;font-size:18.0pt; font-weight:bold" lang="fa"><font size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مجله مخاطرات محیطی</font><span style="mso-spacerun:yes"><font size="6">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="language:en-US" lang="en-US"></span></p> <!--[if pub]><xml> <b:Publication type="OplPub" oty="68" oh="256"> <b:OhPrintBlock priv="30E">281</b:OhPrintBlock> <b:DptlPageDimensions type="OplPt" priv="1211"> <b:Xl priv="104">7560000</b:Xl> <b:Yl priv="204">10692000</b:Yl> </b:DptlPageDimensions> <b:OhGallery priv="180E">259</b:OhGallery> <b:OhFancyBorders priv="190E">261</b:OhFancyBorders> <b:OhCaptions priv="1A0E">257</b:OhCaptions> <b:OhQuillDoc priv="200E">276</b:OhQuillDoc> <b:OhMailMergeData priv="210E">262</b:OhMailMergeData> <b:OhColorScheme priv="220E">279</b:OhColorScheme> <b:DwNextUniqueOid priv="2304">1</b:DwNextUniqueOid> <b:IdentGUID priv="2A07">0``````````````````````</b:IdentGUID> <b:DpgSpecial priv="2C03">5</b:DpgSpecial> <b:CTimesEdited priv="3C04">1</b:CTimesEdited> <b:NuDefaultUnitsEx priv="4104">0</b:NuDefaultUnitsEx> <b:OhImpositionEngine priv="440E">285</b:OhImpositionEngine> </b:Publication> <b:PrinterInfo type="OplPrb" oty="75" oh="281"> <b:OhColorSepBlock priv="30E">282</b:OhColorSepBlock> <b:OpmOutsidePrintMode priv="B04">1</b:OpmOutsidePrintMode> <b:FInitComplete priv="1400">False</b:FInitComplete> <b:DpiX priv="2203">0</b:DpiX> <b:DpiY priv="2303">0</b:DpiY> <b:DxlOverlap priv="2404">0</b:DxlOverlap> <b:DylOverlap priv="2504">0</b:DylOverlap> </b:PrinterInfo> <b:ColorSeperationInfo type="OplCsb" oty="79" oh="282"> <b:Plates type="OplCsp" priv="214"> <b:OplCsp type="OplCsp" priv="11"> <b:EcpPlate type="OplEcp" priv="213"> <b:Color priv="104">-1</b:Color> </b:EcpPlate> </b:OplCsp> </b:Plates> <b:DzlOverprintMost priv="304">304800</b:DzlOverprintMost> <b:CprOverprintMin priv="404">243</b:CprOverprintMin> <b:FKeepawayTrap priv="700">True</b:FKeepawayTrap> <b:CprTrapMin1 priv="904">128</b:CprTrapMin1> <b:CprTrapMin2 priv="A04">77</b:CprTrapMin2> <b:CprKeepawayMin priv="B04">255</b:CprKeepawayMin> <b:DzlTrap priv="C04">3175</b:DzlTrap> <b:DzlIndTrap priv="D04">3175</b:DzlIndTrap> <b:PctCenterline priv="E04">70</b:PctCenterline> <b:FMarksRegistration priv="F00">True</b:FMarksRegistration> <b:FMarksJob priv="1000">True</b:FMarksJob> <b:FMarksDensity priv="1100">True</b:FMarksDensity> <b:FMarksColor priv="1200">True</b:FMarksColor> <b:FLineScreenDefault priv="1300">True</b:FLineScreenDefault> </b:ColorSeperationInfo> <b:TextDocProperties type="OplDocq" oty="91" oh="276"> <b:OhPlcqsb priv="20E">278</b:OhPlcqsb> <b:EcpSplitMenu type="OplEcp" priv="A13"> <b:Color>134217728</b:Color> </b:EcpSplitMenu> </b:TextDocProperties> <b:StoryBlock type="OplPlcQsb" oty="101" oh="278"> <b:IqsbMax priv="104">1</b:IqsbMax> <b:Rgqsb type="OplQsb" priv="214"> <b:OplQsb type="OplQsb" priv="11"> <b:Qsid priv="104">3</b:Qsid> <b:TomfCopyfitBase priv="80B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase> <b:TomfCopyfitBase2 priv="90B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase2> </b:OplQsb> </b:Rgqsb> </b:StoryBlock> <b:ColorScheme type="OplSccm" oty="92" oh="279"> <b:Cecp priv="104">8</b:Cecp> <b:Rgecp type="OplEcp" priv="214"> <b:OplEcp priv="F">Empty</b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="111"> <b:Color>13382502</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="211"> <b:Color>16711935</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="311"> <b:Color>16111328</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="411"> <b:Color>13421772</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="511"> <b:Color>8388608</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="611"> <b:Color>10040166</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="711"> <b:Color>16777215</b:Color> </b:OplEcp> </b:Rgecp> <b:IScheme priv="304">3</b:IScheme> <b:SzSchemeName priv="618">Berry</b:SzSchemeName> </b:ColorScheme> <![if pub11]> <![endif]> </xml><![endif]--><!--[if pub]><xml> <b:Page type="OplPd" oty="67" oh="265"> <b:PtlvOrigin type="OplPt" priv="511"> <b:Xl>22858575</b:Xl> <b:Yl>22852950</b:Yl> </b:PtlvOrigin> <b:Oid priv="605">(`@`````````</b:Oid> <b:OhoplWebPageProps priv="90E">266</b:OhoplWebPageProps> <b:OhpdMaster priv="D0D">263</b:OhpdMaster> <b:PgtType priv="1004">5</b:PgtType> <b:PtlvOriginEx type="OplPt" priv="1111"> <b:Xl>110183775</b:Xl> <b:Yl>110178150</b:Yl> </b:PtlvOriginEx> </b:Page> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="3075" fill="f" fillcolor="white [7]" strokecolor="black [0]"> <v:fill color="white [7]" color2="white [7]" on="f"/> <v:stroke color="black [0]" color2="white [7]"> <o:left v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:top v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:right v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:bottom v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:column v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> </v:stroke> <v:shadow color="#ccc [4]"/> <v:textbox inset="2.88pt,2.88pt,2.88pt,2.88pt"/> <o:colormenu v:ext="edit" fillcolor="#63c [1]" strokecolor="black [0]" shadowcolor="#ccc [4]"/> </o:shapedefaults><o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:center;direction:rtl; unicode-bidi:embed;text-align:center"><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;font-weight:bold; language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language:fa;direction:rtl; unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:14.0pt;font-weight:bold" lang="fa">سال سوم ،<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>شماره 4</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:center;direction:rtl; unicode-bidi:embed;text-align:center"><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;font-weight:bold; language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language:fa;direction:rtl; unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:14.0pt;font-weight:bold" lang="fa">بهار 1393</span><span dir="ltr" style="font-size:14.0pt;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; font-weight:bold;language:en-US;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="en-US"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none"><span style="language:en-US" lang="en-US">&nbsp;</span><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/jeld4.jpg" target="" title=""><img src="http://iciwg.webs.com/EH4/jeld4.jpg" alt="" height="338" hspace="0" vspace="0" width="502" align="middle" border="0"></a><br></p><br><br><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} b\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->&nbsp; <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;margin-right: 28.3463pt;text-indent:-28.3463pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-level-number-format: bullet;mso-level-text:·;mso-level-size:10.0pt;mso-level-font-family:Symbol; mso-level-indent:28.3463pt"><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/1-%20109.doc_3.pdf" target="_blank" title=""><b><font size="3"><span style="width:23.5pt"></span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: black; unicode-bidi: normal; font-size: 13pt;" lang="fa">تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص </span><span dir="ltr" style="font-size:13.0pt;color:black;language:en-US; mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language:fa;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="en-US">SPI</span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa; mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal; mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa"> در ایران</span></font></b></a><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/1-%20109.doc_3.pdf" target="_blank" title=""><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt;color:black;language:en-US;mso-ansi-language: en-US;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="en-US"></span></a><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt;color:black;language:en-US;mso-ansi-language: en-US;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="en-US"> <br></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:widow-orphan;text-align:right; margin-bottom:10.0pt;line-height:114%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height:114%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format: -1;font-size:12.0pt" lang="fa"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span style="line-height: 114%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">دکتر منوچهر فرج زاده</span><span style="line-height: 114%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">،</span><span style="line-height: 114%; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa"> کلثوم احمدیان</span></font><span style="font-size:12.0pt;line-height:114%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format: -1;font-size:12.0pt" lang="fa"></span></p><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/2-131.pdf" target="_blank" title=""><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;margin-right: 28.3463pt;text-indent:-28.3463pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-level-number-format: bullet;mso-level-text:·;mso-level-size:10.0pt;mso-level-font-family:Symbol; mso-level-indent:28.3463pt"><b><font size="3"><span style="width:23.5pt">&nbsp;</span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa">ارزیابی آسیب پذیری شهرها از گسل های پیرامونی با استفاده از روش </span><span dir="ltr" style="font-size:13.0pt;color:black;language:en-US; mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language:fa;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="en-US">TOPSIS </span><span dir="ltr" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:en-US; mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language:fa;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="en-US"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa; mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal; mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa">در محیط</span><span dir="ltr" style="font-size:13.0pt;color:black;language:en-US;mso-ansi-language:en-US; mso-bidi-language:fa;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="en-US">GIS</span></font></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language:fa;direction: rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"></span></p></a><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/2-131.pdf" target="_blank" title=""> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language:fa; direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa"><span style="mso-spacerun:yes"><b><font size="3">&nbsp;</font></b></span><b><font size="3">مطالعه موردی: (شهر اردبیل)</font></b></span></p></a><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language:fa; direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa"></span><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt;color:black;language:en-US; mso-ansi-language:en-US;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="en-US"> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"></span> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; language:ar-SA;mso-bidi-language:ar-SA;direction:rtl;unicode-bidi:normal; mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="ar-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">دکتر فریبا اسفندیاری درآباد</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">،</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa"> </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">دکتر عطا غفاری گیلانده</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">،</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa"> </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">خدادادلطفی</span></font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:ar-SA;mso-bidi-language:ar-SA; direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="ar-SA"></span></p><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/3-136.pdf" target="_blank" title=""><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;margin-right: 10.3463pt;text-indent:-10.3463pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-level-number-format: bullet;mso-level-text:·;mso-level-size:10.0pt;mso-level-font-family:Symbol; mso-level-indent:28.3463pt"><b><font size="3"><span style="width:23.5pt"></span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa">ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک برای گودال برخوردی احتمالی زیروکی در سیستان و بلوچستان،</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:ar-SA;mso-bidi-language: ar-SA;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="ar-SA"></span></font></b></p><b><font size="3"> </font></b><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;text-indent: 0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><font size="3"><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa">جنوبشرق ایران&nbsp;</span></font></b></p></a><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; language:ar-SA;mso-bidi-language:ar-SA;direction:rtl;unicode-bidi:normal; mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="ar-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">محمدرضا منصوری دانشور</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">،</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa"> </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">سمیه رضایی</span></font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language:fa;direction: rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"></span></p><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/4-137_2.pdf" target="_blank" title=""><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;margin-right: 10.3463pt;text-indent:-10.3463pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-level-number-format: bullet;mso-level-text:·;mso-level-size:10.0pt;mso-level-font-family:Symbol; mso-level-indent:28.3463pt"><font size="3"><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa">تعیین نقطه شکست دمای سالانه با الگوی وابستگی سیستم خاکستری برای تحلیل جزیره حرارتی</span><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="fa"></span></b></font></p></a><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/4-137_2.pdf" target="_blank" title=""><font size="3"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;text-indent: 0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مشهد</span></b></font></p></a><font size="3"><b><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa"></span></b></font><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt;color:black;language:en-US; mso-ansi-language:en-US;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="en-US"> </span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"></span><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="fa"></span> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:11.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;font-style:italic;language:fa; mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1; font-size:11.0pt;font-style:italic" lang="fa"><span style="mso-spacerun:yes"></span><font size="3">محبوبة فرزندی،</font></span><font size="3"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa"> </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">حجت رضائی پژند</span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">،</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa"> </span><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; direction: rtl; unicode-bidi: normal; font-size: 11pt;" lang="fa">نفیسه سیدنژاد گلخطمی</span></font><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language:fa;direction: rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"></span></p><br><p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;margin-right: 10.3463pt;text-indent:-10.3463pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-level-number-format: bullet;mso-level-text:·;mso-level-size:10.0pt;mso-level-font-family:Symbol; mso-level-indent:28.3463pt"><b><font size="3"><span style="direction:rtl;unicode-bidi:embed; font-family:Symbol;font-size:10.0pt;language:x-none;color:black"><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/5-141_3.pdf" target="_blank" title=""><span style="width:23.5pt"></span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa">بررسی رابطه سامانه كمفشار سودانی و بارش دهم اردیبهشت ماه 1383 در استان کرمانشاه</span></a></span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa"></span></font></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:ar-SA;mso-bidi-language: ar-SA;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="ar-SA"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:widow-orphan;text-align:right; margin-bottom:10.0pt;line-height:114%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;line-height:114%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:black;language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal; mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa">علیرضا موقری</span><span style="font-size:12.0pt;line-height:114%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format: -1;font-size:12.0pt" lang="fa">،</span><span style="font-size:12.0pt;line-height: 114%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal; mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"> دکتر </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:114%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa; mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1; font-size:12.0pt" lang="fa">محمود خسروی</span></font><span style="font-size:12.0pt; line-height:114%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language:fa;direction: rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;margin-right: 10.3463pt;text-indent:-10.3463pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed;mso-level-number-format: bullet;mso-level-text:·;mso-level-size:10.0pt;mso-level-font-family:Symbol; mso-level-indent:28.3463pt"><br><b><font size="3"><span style="direction:rtl;unicode-bidi:embed; font-family:Symbol;font-size:10.0pt;language:x-none;color:black"><a href="http://iciwg.webs.com/EH4/6-146_2.pdf" target="_blank" title=""><span style="width:23.5pt"></span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa">شناسایی الگوهای همدید روزهای آلوده به ذرات معلق به روش واکاوی خوشهای شهرشیراز</span></a></span><span style="font-size:13.0pt; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;color:black;language:fa;mso-ansi-language:en-US;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:13.0pt" lang="fa"></span></font></b><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"></span><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;;language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:ltr; unicode-bidi:embed" lang="fa"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font size="3"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; language:ar-SA;mso-bidi-language:ar-SA;direction:rtl;unicode-bidi:normal; mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="ar-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>دکتر</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language: fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal;mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa">کمال امیدوار، مهدی نارنگی فرد،</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-default-font-family: Calibri;language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal; mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa"> </span><span style="font-size: 12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-default-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-arabic-font-family: &quot;B Nazanin&quot;;language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:rtl;unicode-bidi:normal; mso-font-cs-format:-1;font-size:12.0pt" lang="fa">خداكرم حاتمی بهمن بیگلو</span></font><span dir="ltr" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; language:fa;mso-bidi-language:fa;direction:ltr;unicode-bidi:embed" lang="fa"></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none"><span style="language:en-US" lang="en-US">&nbsp;</span></p> <!--[if pub]><xml> <b:Publication type="OplPub" oty="68" oh="256"> <b:OhPrintBlock priv="30E">281</b:OhPrintBlock> <b:DptlPageDimensions type="OplPt" priv="1211"> <b:Xl priv="104">7560000</b:Xl> <b:Yl priv="204">10692000</b:Yl> </b:DptlPageDimensions> <b:OhGallery priv="180E">259</b:OhGallery> <b:OhFancyBorders priv="190E">261</b:OhFancyBorders> <b:OhCaptions priv="1A0E">257</b:OhCaptions> <b:OhQuillDoc priv="200E">276</b:OhQuillDoc> <b:OhMailMergeData priv="210E">262</b:OhMailMergeData> <b:OhColorScheme priv="220E">279</b:OhColorScheme> <b:DwNextUniqueOid priv="2304">1</b:DwNextUniqueOid> <b:IdentGUID priv="2A07">0``````````````````````</b:IdentGUID> <b:DpgSpecial priv="2C03">5</b:DpgSpecial> <b:CTimesEdited priv="3C04">1</b:CTimesEdited> <b:NuDefaultUnitsEx priv="4104">0</b:NuDefaultUnitsEx> <b:OhImpositionEngine priv="440E">285</b:OhImpositionEngine> </b:Publication> <b:PrinterInfo type="OplPrb" oty="75" oh="281"> <b:OhColorSepBlock priv="30E">282</b:OhColorSepBlock> <b:OpmOutsidePrintMode priv="B04">1</b:OpmOutsidePrintMode> <b:FInitComplete priv="1400">False</b:FInitComplete> <b:DpiX priv="2203">0</b:DpiX> <b:DpiY priv="2303">0</b:DpiY> <b:DxlOverlap priv="2404">0</b:DxlOverlap> <b:DylOverlap priv="2504">0</b:DylOverlap> </b:PrinterInfo> <b:ColorSeperationInfo type="OplCsb" oty="79" oh="282"> <b:Plates type="OplCsp" priv="214"> <b:OplCsp type="OplCsp" priv="11"> <b:EcpPlate type="OplEcp" priv="213"> <b:Color priv="104">-1</b:Color> </b:EcpPlate> </b:OplCsp> </b:Plates> <b:DzlOverprintMost priv="304">304800</b:DzlOverprintMost> <b:CprOverprintMin priv="404">243</b:CprOverprintMin> <b:FKeepawayTrap priv="700">True</b:FKeepawayTrap> <b:CprTrapMin1 priv="904">128</b:CprTrapMin1> <b:CprTrapMin2 priv="A04">77</b:CprTrapMin2> <b:CprKeepawayMin priv="B04">255</b:CprKeepawayMin> <b:DzlTrap priv="C04">3175</b:DzlTrap> <b:DzlIndTrap priv="D04">3175</b:DzlIndTrap> <b:PctCenterline priv="E04">70</b:PctCenterline> <b:FMarksRegistration priv="F00">True</b:FMarksRegistration> <b:FMarksJob priv="1000">True</b:FMarksJob> <b:FMarksDensity priv="1100">True</b:FMarksDensity> <b:FMarksColor priv="1200">True</b:FMarksColor> <b:FLineScreenDefault priv="1300">True</b:FLineScreenDefault> </b:ColorSeperationInfo> <b:TextDocProperties type="OplDocq" oty="91" oh="276"> <b:OhPlcqsb priv="20E">278</b:OhPlcqsb> <b:EcpSplitMenu type="OplEcp" priv="A13"> <b:Color>134217728</b:Color> </b:EcpSplitMenu> </b:TextDocProperties> <b:StoryBlock type="OplPlcQsb" oty="101" oh="278"> <b:IqsbMax priv="104">1</b:IqsbMax> <b:Rgqsb type="OplQsb" priv="214"> <b:OplQsb type="OplQsb" priv="11"> <b:Qsid priv="104">1</b:Qsid> <b:TomfCopyfitBase priv="80B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase> <b:TomfCopyfitBase2 priv="90B">-9999996.000000</b:TomfCopyfitBase2> </b:OplQsb> </b:Rgqsb> </b:StoryBlock> <b:ColorScheme type="OplSccm" oty="92" oh="279"> <b:Cecp priv="104">8</b:Cecp> <b:Rgecp type="OplEcp" priv="214"> <b:OplEcp priv="F">Empty</b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="111"> <b:Color>13382502</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="211"> <b:Color>16711935</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="311"> <b:Color>16111328</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="411"> <b:Color>13421772</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="511"> <b:Color>8388608</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="611"> <b:Color>10040166</b:Color> </b:OplEcp> <b:OplEcp type="OplEcp" priv="711"> <b:Color>16777215</b:Color> </b:OplEcp> </b:Rgecp> <b:IScheme priv="304">3</b:IScheme> <b:SzSchemeName priv="618">Berry</b:SzSchemeName> </b:ColorScheme> <![if pub11]> <![endif]> </xml><![endif]--><!--[if pub]><xml> <b:Page type="OplPd" oty="67" oh="265"> <b:PtlvOrigin type="OplPt" priv="511"> <b:Xl>22858575</b:Xl> <b:Yl>22852950</b:Yl> </b:PtlvOrigin> <b:Oid priv="605">(`@`````````</b:Oid> <b:OhoplWebPageProps priv="90E">266</b:OhoplWebPageProps> <b:OhpdMaster priv="D0D">263</b:OhpdMaster> <b:PgtType priv="1004">5</b:PgtType> <b:PtlvOriginEx type="OplPt" priv="1111"> <b:Xl>110183775</b:Xl> <b:Yl>110178150</b:Yl> </b:PtlvOriginEx> </b:Page> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="3075" fill="f" fillcolor="white [7]" strokecolor="black [0]"> <v:fill color="white [7]" color2="white [7]" on="f"/> <v:stroke color="black [0]" color2="white [7]"> <o:left v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:top v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:right v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:bottom v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> <o:column v:ext="view" color="black [0]" color2="white [7]"/> </v:stroke> <v:shadow color="#ccc [4]"/> <v:textbox inset="2.88pt,2.88pt,2.88pt,2.88pt"/> <o:colormenu v:ext="edit" fillcolor="#63c [1]" strokecolor="black [0]" shadowcolor="#ccc [4]"/> </o:shapedefaults><o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--><br></div> text/html 2014-12-20T08:26:07+01:00 gepusb.mihanblog.com م سعیدی ‌تجلیل از پژوهش‌گران برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان http://gepusb.mihanblog.com/post/66 <font size="3"><a href="http://www.nedayezahedan.com/view/10492/%E2%80%8C%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C" target="_blank" title="">‌تجلیل از پژوهش‌گران برتر دانشگاه سیستان و بلوچستان ،لینک سایت ندای زاهدان </a></font> text/html 2014-11-23T13:28:09+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی دانلود داده های ایستگاههای هواشناسی کشور از بدو تاسیس http://gepusb.mihanblog.com/post/63 <font size="3"><font size="1"><font size="3">با سلام</font><br><font size="3">سازمان هواشناسی کشور مدتی است داده های ماهانه ایستگاههای کشور به تفکیک استان را از بدو تاسیس تا سال 2014 روی سایت خود قابل دانلود نموده است.برای استفاده از این داده ها به آدرس زیر مراجعه نمایید:</font><br><font size="3"><a href="http://www.irimo.ir/wd/2703-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87.html#report_builder_form" target="" title="">دانلود و مشاهده داده های ماهانه ایستگاههای کشور</a></font></font></font> text/html 2014-11-01T09:25:11+01:00 gepusb.mihanblog.com م سعیدی قابل توجه اعضاء محترم هیات علمی دانشکده به مناسبت هفته پژوهش http://gepusb.mihanblog.com/post/62 <p align="justify"><font size="3"><strong>همکاران محترم ،با توجه به برگزاری هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده و دانشگاه و همچنین اعطای پایه پژوهشی خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل و تحویل مدارک مورد نیاز مطابق دستورالعمل های شورای پژوهشی دانشگاه اقدام فرمایند.بدیهی است در صورت عدم تکمیل و تحویل به موقع امکان بررسی و ارسال به موقع برای دانشکده وجود نخواهد داشت.<br></strong></font></p><p align="justify"><font size="3"><strong><br></strong></font></p><p align="justify"><font size="3"><strong>برای دریافت فرم های مختلف معاونت پژوهشی دانشگاه مربوط به:</strong></font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">&nbsp;1- پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده ها</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">&nbsp;2- فرم انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">&nbsp;3- فرم پایه پژوهشی تشویقی</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">4- فرم خود ارزیابی مقاله و روکش هر مقاله</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">5- فرم طرح تشویقی</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">6- فرم ارتقاء مهارت های فنیزهیات علمی</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">7- صورتجلسه برگزاری جلسه سخنرانی علمی</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">8- فرم درخواست برگزاری همایش</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">9- فرم برخورداری از طرح تشویقی چاپ کتاب</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">10- فرم شرکت در همایش های داخلی</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">11- درخواست ارائه مقاله در همایش های بین المللی خازج از کشور</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">12- پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3">13- فرم پژوهشگران و فناوران برتر کشور</font></p><div align="justify"><font size="3"> </font></div><p align="justify"><font size="3"><strong>برای دریافت فرم ها اینجا <a title="" href="http://www.usb.ac.ir/Units.aspx?UnitID=18&amp;MenuID=278&amp;Culture=fa-ir" target="_blank"><font color="#ff0000">کلیک</font></a> نمایید</strong></font></p><p align="justify"><br><font size="3"><strong></strong></font></p><p align="justify"><font size="3"><strong><font color="#CC0000">ضمناً استفاده از هرگونه مزایای ناشی از مقالات جهت پایه ،تشویق و سایر موارد مستلزم.وارد کردن اطلاعات در سیستم گلستان و تکمیل صفحه وب سایت دانشگاه (اطلاعات هیات علمی )است.</font><br></strong></font></p> text/html 2014-11-01T09:12:34+01:00 gepusb.mihanblog.com م سعیدی اطلاعیه پایه تشویقی،پژوهشگر برتر،تشویق مقالات و گرانت http://gepusb.mihanblog.com/post/61 <p align="justify"><font size="3">احتراما به استحضار می رساند در اجرای بند 3 صورتجلسه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 28/07/93 مقرر گردید مکاتبات الکترونیکی دانشکده ها و اعضاء هیات علمی با حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه بر اساس جدول زیر انجام می شود.</font></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p> </p><table style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tbody> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3">&nbsp;<strong>عنوان</strong></font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3"><strong>&nbsp;آدرس ایمیل</strong></font></p></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3">&nbsp;&nbsp;پایه پژوهشی</font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3">&nbsp;<a href="mailto:Research_bi@usb.ac.ir">Research_bi@usb.ac.ir</a></font></p></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3">&nbsp;پژوهشگر برتر&nbsp;</font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3">&nbsp;<a href="mailto:Research_tr@usb.ac.ir">Research_tr@usb.ac.ir</a></font></p></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3">&nbsp;شویق مقالات</font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3">&nbsp;<a href="mailto:Research_sa@usb.ac.ir">Research_sa@usb.ac.ir</a></font></p></td></tr> <tr> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3">&nbsp;گرانت</font></p></td> <td style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 50%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <p align="center"><font size="3">&nbsp;<a href="mailto:Research_grant@usb.ac.ir">Research_grant@usb.ac.ir</a></font></p></td></tr></tbody></table><p></p> <p></p> text/html 2014-09-15T06:26:32+01:00 gepusb.mihanblog.com سعیدی مسعود قابل توجه اعضای هیات علمی دانشکده http://gepusb.mihanblog.com/post/59 <P>احتراماً پیرو مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 17/06/93 و تاکید معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه مستدعی است حداکثر تا&nbsp;پایان شهریور ماه فعالیتهای پژوهشی انجام شده را در فرم پیوست زیر تکمیل و تحویل دانشکده نمایید.</P><STRONG><STRONG><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8140812150/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87_92_%D9%84%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87_93.docx.html" target=_blank> <P><STRONG>برای دانلود فایل کلیک نمایید</STRONG></P></A></STRONG></STRONG> text/html 2014-09-06T08:21:23+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی بروشور دانشکده http://gepusb.mihanblog.com/post/58 <div align="justify"><font size="3">با سلام </font><br><font size="3">ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای دانشجویان جدید الورد بروشور دانشکده که حاوی اطلاعات اساتید ،کارشناسان و گروههای آموزشی است از طریق <a href="http://iciwg.webs.com/GEP.pdf" target="_blank" title="">این لینک</a> قابل دریافت است. </font><br></div> text/html 2014-06-23T07:52:47+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی آیین نامه بورس خارج از کشور(کوتاه مدت) دانشجویان دکتری http://gepusb.mihanblog.com/post/57 <a href="http://iciwg.webs.com/Bours.rar" target="_blank" title=""><font size="3">برای مشاهده آیین نامه فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری اینجا را کلیک نموده و فایل فشرده را از حالت زیپ خارج نمایید.</font></a> text/html 2014-06-04T09:52:42+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی 50 برابر بارندگی سالانه آب ذخیره سیستان و بلوچستان تبخیر می شود http://gepusb.mihanblog.com/post/56 <h1> </h1> <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1" align="justify"> زاهدان- ایرنا- رییس پژوهشکده علوم زمین و جغرافیای دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: 40 تا 50 برابر بارندگی سالانه در این استان آب ذخیره شده در منابع آبی آن از جمله سدها و بندها تبخیر می شود.</h3> <div class="Vspacer10"> </div> <img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1" title="50 برابر بارندگی سالانه آب ذخیره سیستان و بلوچستان تبخیر می شود" class="FloatAlt Border1 MainImage" src="http://img7.irna.ir/1393/13930308/81181414/81181414-5726041.jpg" style="border-width:0px;"> <p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_BodyLabel"><font size="3">دکتر ˈغلامرضا نوریˈ روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: سیستان و بلوچستان در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و از نظر منابع آبی جزو بحرانی ترین استان های کشور است. </font><br><br><font size="3"> وی با بیان اینکه سالانه حدود 2،4 میلیارد (دو میلیارد و 400 میلیون) متر مکعب آب در پشت سدهای سیستان و بلوچستان ذخیره می شود گفت: با تبخیر حدود 3،5 تا پنج متر در سال که چیزی حدود 40 تا 50 برابر میزان بارندگی سالانه این استان است بیش از 900 میلیون متر مکعب آب از طریق تبخیر از دسترس خارج می شود.</font><br><br> </p> text/html 2014-05-26T19:33:12+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی فهرست پایان نامه های تحصیلات تکمیلی http://gepusb.mihanblog.com/post/55 <font size="3">برای دریافت لیست و مشخصات پایان نامه های دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی به لینک زیر مراجعه فرمایید:<br><a href="http://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=10&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CIUBEBYwCQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.usb.ac.ir%2FUploads%2FLibrary%2FPayannameh%2FJoghrafia.doc&amp;ei=hZeDU8PWI4SI7Aar54GwAQ&amp;usg=AFQjCNE7tA9kdJx4OIQRNepdIFy53jKSgg&amp;sig2=_i8qinI4uUtE0Hcl0TZMpQ" target="_blank" title=""><font size="3">لینک دانلود</font></a></font><br> text/html 2014-05-23T10:48:53+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی امتحانات http://gepusb.mihanblog.com/post/54 <div align="justify"><font size="3">اساتید و دانشجویان محترم به نکات زیر در رابطه با امتحانات توجه فرمایند:<br>1-ساعت و روز امتحانی را به خاطر بسپارید.<br>2-برگزاری امتحانات پایان ترم برای کلیه مقاطع الزامی بوده و عدم حضور دانشجو یا عدم برگزاری امتحان موجب ابطال آن امتحان می گردد.<br>3-برگزاری صوری امتحان و فقط حضور در جلسه برای صورتجلسه کافی نیست.بلکه توزیع سوال و برگزاری امتحان ضروری است.<br>4-نمرات باید پس از بررسی اعتراضات دانشجویان و در صورت نیاز نشان دادن برگه در سیستم گلستان ثبت و قفل شود.<br>5-اعتراضات دانشجویان از طریق سیستم گلستان قابل ارسال و پی گیری است.<br>6- حضور به موقع دانشجویان محترم و توجه به دستورالعمل های امتحان ضروری است.<br>7-حضور اساتید محترم در جلسات امتحانی تا پایان جلسه موجب نظم دهی به جلسات و دلگرمی دانشجویان است.<br></font></div> text/html 2014-05-23T08:26:23+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی مصاحبه دکتری آب و هواشناسی http://gepusb.mihanblog.com/post/52 <div align="justify"><font size="3">روز 5 خرداد 1393 مصاحبه متقاضیات دوره دکتری آب و هواشناسی در محل دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی راس ساعت 8 آغاز خواهد شد.متقاضیان ضمن همراه داشتن مدارک مورد نیاز و واریز فیش پرداختی در محل دانشکده حضور داشته باشند.ضمناً امکانات اسکان برای متقاضیان شهرستانی در نظر گرفته شده است.<br></font></div> text/html 2014-05-23T08:23:07+01:00 gepusb.mihanblog.com محمود خسروی عکس روز:جشن فارغ التحصیلی دانشجویان جغرافیا سال 1372 http://gepusb.mihanblog.com/post/51 عکس مربوط به سالهای 1372 یا 1373 است. با سپاس از آقای بهزادیان مهر <br><div align="center"><br><a href="http://upload.ghashang.com/images/oyhqi0wk7ncipzadsv7l.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://upload.ghashang.com/images/oyhqi0wk7ncipzadsv7l.jpg" alt="" align="middle" border="0" height="349" hspace="0" vspace="0" width="498"></a><br><br>برای دیدن عکس در مقیاس واقعی روی آت کلیک نمایید<br></div>